Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING van

PRAKTIJK Diëtist en Coach Evi Van den Bossche en WEBSITE http://www.Rroom.be

Versie 1, datum laatste wijziging 2/11/2018

PRAKTIJK Rroom Diëtist en Coach Evi Van den Bossche

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens Rroom hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Rroom houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder AVG en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Rroom, Hippoliet Persoonsstraat 49, Gentbrugge en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

In deze verklaring legt Rroom uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van Rroom op het vlak van gegevensverwerking.

Rroom verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als patiënt door ons wordt begeleid of op een andere manier met ons contact opneemt.

Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten., alsook bij het verwerken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.

Het kan zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. Doel van de verwerking De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg. We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht).

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor uw begeleiding als patiënt of cliënt waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam en adres, e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw gezondheid. Meestal geeft u ons die
gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen zoals uw huisarts of andere specialisten.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbestedingen of consumptiegewoonten, met name wanneer deze verband kunnen houden met uw verzorging. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking. Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van de begeleiding, communicatie of public relations.

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet.

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw behandeling, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

In bepaalde gevallen hebben ook stagiaires (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de diëtist of coach voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden Deze stagiaires zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket.

Uw dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 20 jaar bewaard te worden na de laatste behandeling en/of het afsluiten van het dossier. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking. Grondslagen voor de verwerking van gegevens In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw vraag tot begeleiding en het contract dat wij daartoe met u sluiten. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als zorgverleners vervullen.

De contractuele relatie is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als zorgverlener, in het bijzonder de vrijheid van vereniging en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat. Delen van gegevens De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen. Uw rechten als patiënt U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Beveiliging Wij nemen de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens passend te beveiligen. Dit omvat: de papieren formulieren met patiëntengegevens worden in een afgesloten kast bewaard, de computerprogramma’s voorzien in voldoende beveiliging zodat die niet voor iedereen vrij toegankelijk zijn, computerbeveiliging met paswoorden. Wijzigingen Rroom behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

WEBSITE http://www.Rroom.be Privacy policy

Dit is de website van Evi Van den Bossche, http://www.Rroom.be.

Ons postadres is: Hippoliet Persoonsstraat 49, 9050 Gentbrugge

Ons bedrijf is gevestigd op adres: Hippoliet Persoonsstraat 49, 9050 Gentbrugge

Op deze website en binnen de uitvoering van onze activiteit verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd. Bij een bezoek aan onze site bewaren we: – uw domeinnaam (IP-adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina’s – uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website – uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert – uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums – alle informatie met betrekking tot de pagina’s van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan – alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt – alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt – om de inhoud van onze website te verbeteren – binnen het onderhouden van de klantenrelatie, en om u later te contacteren voor directe marketingdoeleinden – om het leveren van onze diensten mogelijk te maken – voor onze eigen financiële administratie

Veiligheid Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website of binnen onze commerciële relatie, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij
bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.

Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid? 

Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren: 

via e-mail: evi@rroom.be 

via telefoon: +32 472 12 91 57 

per post: Tav Evi Van den Bossche Hippoliet Persoonsstraat 49 9050 Gentbrugge 

Als u ons uw e-mailadres of postadres meedeelt en aangeeft dat wij u mogen contacteren, kan u periodieke mails ontvangen van ons, met informatie over producten en diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. Wij delen uw gegevens niet met commerciële partners, tenzij u daar expliciet toestemming voor geeft. NB: In het geval dat u de mails niet meer wenst te ontvangen, mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen. Als u ons uw telefoonnummer meedeelt en aangeeft dat wij u mogen contacteren, kan u telefonisch of via tekstberichten (SMS/WhatsApp e.d.) gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen. Wij delen uw gegevens niet met commerciële partners, tenzij u daar expliciet toestemming voor geeft. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen. 

Als u van geen enkel bedrijf nog mails of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: http://www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel) 

Google Analytics en WordPress

Deze website maakt gebruik van WordPress en Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). WordPress maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Meer info hierover vindt u op https://automattic.com/cookies. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons “privacy-beleid”. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. 

Wij houden uw gegevens niet langer bij dan noodzakelijk, en troffen de nodige maatregelen om uw gegevens adequaat te beveiligen.

U heeft het recht: om kosteloos kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij bewaren; om uw persoonsgegevens bij te werken of corrigeren; om uw persoonsgegevens uit onze databank te laten verwijderen, in zoverre er geen wettelijke bepalingen ons verplichten uw persoonsgegevens te bewaren;

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u indienen bij: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Drukpersstraat 35 1000 BRUSSEL Tel. 02/274.48.00 Fax. 02/274.48.35 commission@privacycommission.be

Indien u bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, dan kun u zich richten tot Evi Van den Bossche. Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen.