Stress & Pauze – Tijd is als een rivier waar je in ondergedompeld zit, meedrijft of tegen de stroom in kan (proberen) gaan

NL – eerste deel

EN – second part

Tijd is als een rivier waar je in ondergedompeld zit, meedrijft of tegen de stroom in kan (proberen) gaan.

Tijd kunnen we bekijken als een rivier waarop/in we zitten, liggen, drijven,… Je kan de keuze maken om tegen de stroom in te gaan, dat kost energie. Je kan kiezen om mee te drijven, dat kost praktisch geen energie. Je kan even meedrijven op een boomstam, dat kost nog minder energie.

Of je kan kiezen om even langs de kant of op een aanlegsteiger te gaan zitten en de rivier te overzien.

De rivier (de tijd) blijft stromen.

Jouw energie zal opladen.

Je krijgt een overzicht over je tijd (wat er gebeurd is) die je achter je laat en voor je ligt.

Je hebt kunnen overzien wat jouw ruimte is om te drijven.

Waar er veel stroming is en je kan meedrijven. Waar je extra inspanning dient te doen om vooruit te komen.

Je kan opmerken waar er obstakels zouden kunnen zijn, waar je lange tijd dient mee te gaan, waar er nog een aanlegsteiger is, waar er een zijstroom of -rivier is, hoe open de rivier in de verte is.

En zoveel meer…

Wat is het verschil als je een ‘aanlegsteiger’ = pauze plant tussen klanten, taken, het huishouden doen of vergaderingen tegenover als je dit niet doet?

Om te ervaren dat pauze nemen en dus even stilstaan ruimte in jouw tijd brengt, kan je de Pomodoro Techniek uitproberen. Je maakt gebruik van actieperiodes en een rustperiodes.

Materiaal: een keukenwekker, een timer op je smartphone of een andere wekker

Wanneer: gedurende 1 voor- of namiddag (4 opeenvolgende uren) of 1 volledige dag en je kan dit wekelijks herhalen

Waar: bijvoorbeeld wanneer je aan het werk bent, thuis werkt of huishoudelijke klussen wil uitvoeren

Wie: jij en jij alleen

Wat en hoe:                                                             

ste stap:

Je zet de keukenwekker op 25 minuten en drukt op start. Tijdens die 25 minuten voer je een taak of taakjes uit.

de stap:

Loopt de wekker tijdens de uitvoering van de taak af, dan stop je met de taak en zet je de wekker opnieuw op 5 minuten. Start de wekker.

Stap:

Je neemt gedurende die 5 minuten werkelijk pauze: je gaat weg van waar je mee bezig bent, drinkt een kop thee, doet een wandeling door de ruimte of buiten.

Stap :

Wanneer de wekker na 5 minuten gaat, zet je de wekker opnieuw op 25 minuten. Start de wekker.

de stap:

Je doet de vorige taak verder, start met een andere taak of meerdere, als blijkt dat de 25 minuten nog niet voorbij zijn.

de stap:

Loopt de wekker tijdens de uitvoering van de taak af, dan stop je met de taak en zet je de wekker opnieuw op 5 minuten. Start de wekker.

Stap:

Je neemt gedurende die 5 minuten werkelijk pauze: je gaat weg van waar je mee bezig bent, drinkt een kop thee, doet een wandeling door de ruimte of buiten.

Stap :

Wanneer de wekker na 5 minuten gaat, zet je de wekker opnieuw op 25 minuten. Start de wekker en start met een taak.

de stap:

Je herhaalt de afwisseling van 25 minuten een taak uitvoeren met 5 minuten pauze, totdat je minstens 4 uur verder bent.

stap⑩: Herhaal de oefening met een ander tijdsinterval gedurende 4 uur. Bv 50 minuten actie en 15 minuten pauze

Kijk terug op de voorbije oefeningen:

  • Wat dacht je tijdens de oefening?
  • Wat denk je nu?
  • Wat voelde je tijdens de oefening?
  • Wat voel je nu?
  • Wat wil je nu en voor de toekomst?

‘Nothing is a waste of time if you use the experience wisely. ‘

Rodin

ENGLISH PART

Time is like a river you’re submerged in, floating or can (try) against the current.

Time can be seen as a river on which/in we sit, lay on, float,… You can make the choice to go against the current, that takes energy. You can choose to float, that costs practically no energy. You can float along on a tree trunk, which takes even less energy.

Or you can choose to sit by the side and overlook the river.

The river (time) continues to flow.

Taking a break from the flowing river will charge your energy.

You will get an overview of your time (what happened) that you leave behind and lays in front of you.

You’ve been able to see what your space is to float in.

Where there’s a lot of current and you can float along. Where you need to make extra effort to move forward.

You can notice where there might be obstacles, where you want to go in the flow, where there is a dock to stand still on, where there is a side stream or river, how open the river is in the distance.

And so much more…

What is the difference if you plan a ‘dock to stand still on’ = break between customers, tasks, doing the housework or meetings opposite if you don’t?

To experience that taking a break and thus taking a moment to stand still in your time, you can try the Pomodoro  Technique. You use activity and resting periods.

Equipment: a kitchen alarm clock, a timer on your smartphone or another alarm clock

When: for 1 morning or afternoon (4 consecutive hours) or 1 full day and you can repeat this weekly

Where: for example, when you’re working, working from home or wanting to do household chores

Who: you and you alone

What and how:

(1)first step:

You set the kitchen alarm clock to 25 minutes and press start. During those 25 minutes, you perform a task or tasks.

(2)the  step:

If the alarm goes off while the task is not finished, you stop the task and reset the alarm clock to 5 minutes. Start the alarm clock.

Step(3)::

You really take a break during those 5 minutes: you leave what you’re doing, drink a cup of tea, take a walk through space or outside.

Step (4)::

When the alarm goes off after 5 minutes, set the alarm again at 25 minutes. Start the alarm clock.

(5)the step:

You’ll continue the previous task, start with another task or multiple, if it turns out that the 25 minutes are not over.

(6)the  step:

If the alarm goes off while the task is not finished, you stop the task and reset the alarm clock to 5 minutes. Start the alarm clock.

Step(7)::

You really take a break during those 5 minutes: you go away from what you’re doing, drink a cup of tea, take a walk through space or outside.

Step (8)::

When the alarm goes off after 5 minutes, set the alarm again at 25 minutes. Start the alarm clock and start a task.

(9)the step:

You repeat the 25-minute change to complete a task with a 5-minute break, until you are at least 4 hours ahead.

step(10)::  Repeat the exercise with a different time interval for 4 hours. E.g. 50 minutes of action and 15 minute break

Look back at the past exercises:

  • What did you think during practice?
  • What do you think now?
  • What did you feel during the exercise?
  • What do you feel now?
  • What do you want now and for the future?

Geef een reactie